16.11.2012

Dohody 2013

Prinášame zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 1. 2013 v kocke

 

Vplyv zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinných od 1. januára 2013:

  • do 31. 12. 2012 za fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platí zamestnávateľ len úrazové a garančné poistenie,
  • od 1. 1. 2013 sa zavádza nové vymedzenie zamestnanca a zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia,
  • od 1. 1. 2013 sa fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru budú na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti považovať (aj zdravotného poistenia) za zamestnancov, čo znamená, že budú platiť na toto poistenie poistné rovnako ako zamestnanci v pracovnom pomere,
  • študenti, poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru budú považovaní za zamestnancov len na účely dôchodkového poistenia,
  • žiaci strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšili 18 rokov veku, pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov nebudú považovaní za zamestnancov, za podmienky, že ich mesačný príjem z dohody u jedného zamestnávateľa nepresiahne sumu 66 €, t. j. za takýchto žiakov bude zamestnávateľ aj od 1. 1. 2013 platiť iba úrazové a garančné poistenie,
  • poistencovi, ktorý bude pracovať na dohodu v akejkoľvek forme a ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok do 31. 12. 2012 a ktorý nedovŕšil dôchodkový vek do 28. 2. 2013, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšej splátky po 28. 2. 2013, t. j. poberatelia predčasného starobného dôchodku budú musieť od 1. 3. 2013 ukončiť prácu na dohodu alebo ak budú pracovať naďalej, zanikne im nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku,
  • fyzické osoby, ktoré budú povinné platiť poistné, budú mať nárok na príslušné dávky sociálneho poistenia.