29.12.2015

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia u fyzických osôb

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia u fyzických osôb
Všeobecne platí:
Predmetom dane na Slovensku sú v prípade daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentov) celosvetové príjmy t.j. zo zdroja na Slovensku ale aj zo zahraničia. Daňovým rezidentom Slovenska ste v tom prípade, ak tu máte trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavate aspoň 183 dní v kalendárnom roku. Pri posudzovaní daňovej rezidencie (štát, v ktorom zdaňujete všetky celosvetové príjmy) sa berie do úvahy aj miesto kde máte stály byt, osobné a hospodárske väzby , t.j stredisko životných záujmov.
 
V prípade, ak ste mali príjem zo zahraničia minulý rok a považujete sa za daňového rezidenta na Slovensku, je potrebné aj takýto príjem uviesť v daňovom priznaní .
 Za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia (aby ste daň neplatili 2x, aj v krajine z ktorej máte príjem a znovu aj na Slovensku), má Slovensko podpísanú zmluvu proti dvojitému zdaneniu so 63 štátmi, v ktorých sa špecifikuje spôsob, ako tomuto zabrániť.  Spravidla je v nich určená metóda, ktorá sa má použiť na zamedzenie dvojitého zdanenia.
 
Existujú dve metódy a to metóda zápočtu dane a metóda vyňatia príjmov.
Ø Princípom metódy zápočtu dane je, že Vaša daňová povinnosť sa zníži o daň z príjmu zaplatenú v zahraničí, najviac vo výške dane pripadajúcej na príjmy z cudzieho štátu. Ak bude Vaša vypočítaná daň vyššia ako tá, ktorá bola zaplatená v cudzine, rozdiel musíte na Slovensku doplatiť. Ak nastane opačný prípad, t.j. vyjde Vám nižšia daň ako tá, ktorú ste zaplatili, preplatok Vám náš slovenský daňový úrad nevráti.
 
Ø Metóda vyňatia príjmov spočíva v tom, že príjmy z cudzieho štátu síce v priznaní uvediete, ale zároveň ich vyjmete pri výpočte Vašej daňovej povinnosti a tým z nich daň neplatíte. V príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, je určená presne metóda, ktorá sa má použiť.
 
Rozhodnúť sa však  môžete iba v prípade, ak máte príjmy zo zahraničia iba zo závislej činnosti (zo zamestnania), v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je určená metóda zápočtu dane, ale pre Vás výhodnejšie vychádza metóda vyňatia príjmov. Pri uvedení príjmov zo zahraničia musíte preukázať správcovi dane aj výšku dosiahnutých príjmov, zrazené odvody na zdravotné a sociálne poistenie, zrazené preddavky na daň. Preukážete to potvrdením od zamestnávateľa alebo ak ho nemáte, správca dane akceptuje aj výplatné pásky.
 
 
Najčastejšie typy príjmov zo zahraničia u fyzických osôb
  
1.     Zamestnanie v zahraničí
Vo všeobecnosti platí, že príjem zo zamestnania v zahraničí sa zdaňuje tam, kde je skutočne vykonávaná činnosť, presne to však vždy určuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak ste pracovali v štáte, s ktorým Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, musíte zdaniť príjmy na Slovensko, napr. ak ste pracovali v Česku a príjem Vám vyplácala česká firma, tak predmetom dane je to v Česku. Príjem síce uvediete do daňového priznania na Slovensku, ale uplatníte príslušnú metódu uvedenú v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.
( príjem je zdaňovaný naďalej na Slovensku hoci prácu vykonávate v Česku, ak Vás tam vyslala slovenská firma, ktorá Vám príjem vypláca na dobu kratšiu ako 183 dní v roku )
 
2.     Podiely na zisku zo zahraničia
Ak Vám boli vyplatené dividendy teda podiely na zisku zo zahraničnej firmy, pri ich zdaňovaní sa postupuje podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom a podľa nášho platného zákona o dani z príjmov. Platiteľovi príjmu, ktorý Vám podiely na zisku vypláca musíte preukázať, že ste daňovým rezidentom na Slovensku a to ešte predtým, ako Vám tento príjem vyplatí. Tento príjem musíte uviesť v daňovom priznaní na Slovensku iba v prípade, ak je predmetom dane alebo nie je o dane oslobodený. Od 1.1.2004 podiely na zisku podľa nášho zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane, teda sa v daňovom priznaní neuvádzajú, napr. Vám boli vyplatené podiely na zisku zo Španielska, právo zdanenia tohto príjmu má Španielsko, daň však nesmie byť vyššia ako 15 % z hrubej sumy dividend, to či toto právo Španielsko využije alebo nie, je upravené v ich daňovej legislatíve. Tento príjem sa neuvádza v daňovom priznaní a ani daň na Slovensku sa neplatí.
 
 
3.     Prenájom alebo predaj bytu v zahraničí
Ak ste vlani mali príjem z prenájmu či z predaja domu alebo bytu v cudzine zvyčajne vám tieto príjmy zdania v zahraničí. Avšak ako rezident SR musíte do konca marca 2014 podať daňové priznanie na Slovensku a priznať celosvetové príjmy. Dvojitému zdaneniu sa zabráni uplatnením niektorej z metód. Príjmy z prenájmu sú na Slovensku oslobodené od dane do výšky 500 EUR, do daňového priznania sa uvádzajú iba príjmy vyššie nad túto hranicu. Oslobodený od dane je predaj domu alebo bytu, ktorú ste vlastnili viac ako 5 rokov. Ak by šlo o nehnuteľnosť, ktorá bola zaradená v obchodnom majetku, daň neplatíte po uplynutí 5 rokov od jeho vyradenia z obchodného majetku. Ak je tento príjem oslobodený v plnej výške neuvádzate to do daňového priznania vôbec.
 
 
 
4.     Úroky zo zahraničia
Ak Vám boli vyplatené úroky z poskytnutého úveru, pôžičky či z vkladov na účtoch v cudzine, tie sa zdaňujú podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Napr. podľa zmluvy s Belgickom, Poľskom či Švajčiarskom sa úroky môžu zdaniť v štáte ich zdroja avšak len vo výške maximálnej dane vymedzenej v zmluve napr. 10 % hrubej sumy príjmov.

Naopak , v zmluve s Českom, Maďarskom alebo Rakúskom je uvedené, že nie sú zdaniteľné v štáte zdroja, preto ich musíte priznať v daňovom priznaní u nás. Je potrebné preukázať, že ste rezidentom na Slovensku a zároveň ste skutočným vlastníkom úrokov.