29.12.2015

Daňové výdavky spojené s prevádzkovaním auta

Daňové výdavky spojené s prevádzkovaním auta

Daňovník - Zamestnávateľ, platiteľ DPH poskytuje svojim zamestnancom pri výkone práce osobné motorové vozidlá, ktoré môžu používať na osobnú potrebu. Daňovník má tieto motorové vozidlá zaradené v majetku spoločnosti. Aký dopad má táto skutočnosť z účtovného a daňového hľadiska?
 
V prípade ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi osobné motorové vozidlo aj na súkromné účely tak nepeňažným príjmom zamestnanca sa stáva 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla v prvom roku jeho používania za každý aj začatý kalendárny mesiac použitia motorového vozidla na súkromné účely (§ 5 ods. 3 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a noviel). V nasledujúcich siedmich rokov používania motorového vozidla sa uplatňuje ako hodnota nepeňažného príjmu 1 % zo vstupnej ceny zníženej každoročne o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka (účinnosť od 01.01.2014).
 
V prípade, ak zamestnanec nie je povinný uhradiť zamestnávateľovi náklady na spotrebované pohonné hmoty, ktoré vznikli počas jeho jázd na súkromné účely, tak nepeňažným príjmom zamestnanca je aj výška týchto nákladov, ktorá je predmetom zdanenia u zamestnanca (§ 5 ods. 2 Zákona o dani z príjmov.)
 
Zamestnávateľ – daňovník je pri uplatňovaní daňových výdavkov povinný vychádzať zo základnej definície daňového výdavku (§ 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov). Daňový výdavok je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka. Výdavky na spotrebované pohonné látky sú ďalej limitované podľa § 19 ods. 2 písm. l). Vychádzajúc z uvedeného, daňovník musí osobitne sledovať najazdené km na súkromné účely jeho zamestnancov, tiež musí vylúčiť z daňových výdavkov (nákladov) náklady na spotrebované pohonné látky podľa počtu najazdených km na súkromné účely, ktoré zahrnie do nedaňových výdavkov (nákladov). Takto upravené výdavky (náklady) sa následne posudzujú podľa § 19 ods. 2 písm. l – t.j. či sa uplatnia všetky výdavky (náklady), alebo sa uplatní paušálna časť týchto výdavkov (nákladov). Zároveň daňovníkovi, ktorý je platiteľom DPH, vzniká daňová povinnosť z titulu bezodplatného dodania tovaru na osobnú spotrebu zamestnancov, ak si odpočítal DPH pri nákupe pohonných hmôt. Ak táto DPH nebude uhradená zamestnancami, tak pre zamestnávateľa predstavuje nedaňový výdavok.