29.12.2015

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015

Rozšírenie odpisových skupín, zmeny v odpisovaní majetku

Do konca roku 2014 sú platné 4 odpisové skupiny, od roku 2015 ich bude 6. Súčasná 3. Odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov sa rozdelí na:
-    Tretiu s dobou odpisovania 8 rokov
-    Štvrtú s dobou odpisovania 12 rokov (klimatizačné zariadenia, osobné a nákladné výťahy)

Súčasná 4. odpisová skupina s dobou odpisovania 20 rokov sa rozdelí na:
-    Piatu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 20 rokov (napr. budovy výrobných hál, priemyselné stavby)
-    Šiestu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 40 rokov (napr. hotely, budovy pre administratívu, bytové budovy)

Zrýchlený spôsob odpisovania bude možný iba pre 2. a 3. odpisovú skupinu (možnosť voľby), pre ostatné odpisové skupiny bude možný iba rovnomerný spôsob odpisovania. Hmotný majetok obstaraný formou finančného lízingu bude možné odpisovať iba rovnomerne alebo zrýchlene v závislosti od skupiny, do ktorej sa zaradí. Nebude ho možné už odpisovať mesačne počas doby trvania nájmu. Tým sa zjednotí spôsob daňového odpisovania s obstaraním hmotného majetku kúpou. Podľa prechodného ustanovenia sa zmeny dotknú už aj odpisovaného majetku, pričom už uplatnené odpisy sa spätne upravovať nebudú.

Obmedzenie daňových odpisov pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48.000 EUR a viac
V prípade ak daňovník nebude mať dostatočný základ dane, nebude si môcť uplatniť časť daňových odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou 48.000 EUR a viac. Ak bude základ dane pokrývať daňové odpisy takéhoto majetku, bude si môcť uplatniť daňové odpisy v plnej výške za predpokladu, že takéto osobné auto bude využívať výhradne na podnikateľské účely. 
 
Podobný postup sa použije aj v prípade používania takýchto osobných áut formou operatívneho prenájmu. Limitované ročné nájomné je stanovené fixne na úrovni 14.400 EUR. Výška daňových výdavkov z operatívneho prenájmu opäť bude závisieť od vykázaného základu dane.

Zmena daňových výdavkov pri odpisoch a  zostatkových cenách hmotného majetku
Do daňových výdavkov sa zahŕňajú:
1.    odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 do výšky príjmov z prenájmu

2.    zostatková cena (§ 25 ods. 3) alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení
 
  • predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom, rekreačných a športových člnov, lodí a plavidiel, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení, motocyklov a ich modifikácií, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora a budov a stavieb zaradených do odpisovej  skupiny 6, ktorá sa zahrňuje do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane,
  •  
  • likvidáciou, pričom zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny.
 
Zavedenie povinnosti prerušenia daňového odpisovania
Daňovník bude povinný prerušiť odpisovanie hmotného majetku v zdaňovacom období:
a)    v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,

b)    ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

c)    v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby  alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.
 
Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia odpisovania nebude možné uplatniť pri výkone daňovej kontroly a v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

Zavedenie obmedzenia daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby resp. je využívaný na súkromné účely
Výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku (s výnimkou výdavkov na osobnú potrebu, výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a výdavkov zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a)) budú daňovým výdavkom:
  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Zmena v definícii finančného lízingu
V nadväznosti na zmenu odpisovania sa menia aj podmienky finančného lízingu:
Finančný lízing je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak
 
1.    vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a

2.    doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1.

3.    doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

4.    doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak  predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

5.    doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6.