13.9.2012

Novela zákona o DPH

 

Novela zákona o DPH

V čiastke č. 63 Zbierky zákonov bol pod číslom 246/2012 Z. z. publikovaný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa od 1. októbra 2012 zavádzajú do praxe nové opatrenia na boj proti daňovým únikom.

Zároveň sa do zákona o DPH od 1. januára 2013 preberajú smernice Rady ES, ktorými sa upravuje miesto poskytovania služieb a upravujú sa fakturačné pravidlá, ktoré majú zabezpečiť zásadu rovnakého zaobchádzania s papierovými a elektronickými faktúrami.

Novelou sa tiež odkladá účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2013 na 1. január 2014.

Novela zákona o DPH nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, 1. januára 2013 a 1. januára 2014.