Daňové riaditeľstvo www.drsr.sk
Obchodný register www.orsr.sk 
Živnostenský register www.zrsr.sk
Zbierka zákonov www.zbierka.sk
Kurzový lístok NBS www.nbs.sk
Register trestov www.genpro.gov.sk
Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
Zdravotné poisťovne www.greenpages.sk/catg_medins_sk.html
Občan - informačný portál www.obcan.sk