VEDENIE A SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA


Účtovníctvo je vedené klientom v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. O učtovníctve v znení neskorších predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté účtové služby zahrňujú :

 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH, kontrola účtovných dokladov
 • vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • ekonomické, personálne a mzdové poradenstvo
 • v spolupráci s audítorkou kanceláriou - overenie účtovnej závierky
 • zastupovanie v styku s daňovým úradom, poisťovňami a inými inštitúciami


Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

 

 • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov)
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • danové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb


Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky


Mzdy a personálna agenda

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy
 • vypracovanie hlásení o platbách FO podľa zákona č. 511/1992 Zb.,§32 odst.5
 • vyberanej osobitnou sadzbou z príjmov FO zo závislej činnosti a z funkčných
  požitkov podľa zákona č.595/ vypracovanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a o dani 
  2003 Z.z. o daniach z príjmov
 • vypracovanie hlásení o platbách FO podľa zákona č. 511/1992 Zb.,§32 odst.5


Ostatné služby

 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - pre zamestnancov, SZČO, dôchodcov, študentov
 • spracovanie vnútropodnikových smerníc
 • vypracovanie registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku
 • oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve
   

 

Vedieme pre Vás podvojné účtovníctvo žilina, jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovnícto žilina

 účtovníčka žilina, účtovníčka žilina, kvalitná účtovníčtka žilina, spoľahlivá účtovníčka žilina

 

podvoj